NNW Szkolne

platinium nnw szkolne

NWW Szkolne to oferta dla wszystkich placówek oświatowych, które chciałyby zadbać o ochronę uczniów i podopiecznych, a także własnych pracowników. Ta forma ubezpieczenia to nie tylko wypłata finansowa, ale zapewnienie realnego wsparcia i pomocy w razie wszelkich problemów, które powstaną w trakcie nauczania lub podczas wycieczki szkolnej.

Zakres ubezpieczenia i warunki umowy

Oferta ubezpieczenia kierowana jest do osób dorosłych, posiadających nieograniczone niczym prawo do podejmowania decyzji prawnych, które zatrudnione są w placówce oświatowej lub podejmują się opieki nad dziećmi. Podmiotem są dzieci oraz nauczyciele lub wychowawcy zatrudnieni przy opiece. W podstawowym zakresie ubezpieczenia umowa gwarantuje, że w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej wypłacona zostanie pełna suma, określona w umie. W przypadku, gdyby nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu, wypłata szacowana jest od procenta uszczerbku w odniesieniu do najczęściej występujących urazów. Podmiot ubezpieczający, czyli Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” zobowiązuje się także do pokrycia kosztów związanych z nabyciem protez lub środków pomocniczych, których konieczność posiadania ma związek z nieszczęśliwym wypadkiem. Dodatkowo w pakiecie NWW osoba ubezpieczona otrzymuje następujące świadczenia. Wizytę lekarza pierwszego kontaktu, wizytę u specjalisty, transport medyczny, dostawę leków i sprzętu rehabilitacyjnego, konsultację domową, opiekę domową po rehabilitacji, usługi rehabilitacyjne czy też nawet korepetycje z wybranych przedmiotów. Umowa obowiązuję, kiedy nieszczęśliwy wypadek przytrafi się na terenie Polski lub też za granicą.

Opcje dodatkowe i składki

Każdy z państwa może rozszerzyć pakiet podstawowy, wybierając wariant II. Dzięki temu w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku otrzymują państwo prawo do wypłaty dziennego zasiłku, jeśli dana osoba nie jest zdolna do nauki lub pracy. Umowa ta przewiduję też całkowite pokrycie kosztów leczenia oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w przypadku śmierci dziecka spowodowanej nowotworem złośliwym lub w przypadku śmierci opiekuna ubezpieczonego dziecka. Składka jest płatna jednorazowo w chwili zawierania umowy lub w terminie wskazanym w umowie. Jej wysokość jest uzależniona od całkowitej sumy ubezpieczenia, zakresu oraz okresu ubezpieczenia, a także formy zawarcia umowy. Ta może być zawarta indywidualnie oraz zbiorowo. Ubezpieczeniu podlegają natomiast dzieci lub młodzież szkolna, uczniowie szkół wieczorowych, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych i same placówki w zakresie odpowiedzialności cywilnej.